Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Aleja Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo

 

Oferty pracy

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W STRZAŁKOWIE

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 REFERENTA DO SPRAW KADR W ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W STRZAŁKOWIE

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzałkowie,                          

                                     Al. Prym. Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw kadrowo-osobowych,
 4. umiejętność korzystania z regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,    
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,
 2. znajomość i umiejętność obsługi programów kadrowych, programu Kadry Optivum, Systemu Informacji Oświatowej,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 5. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
 3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji  robót  publicznych, staży i przygotowania zawodowego, itp.,
 4. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa,
 5. sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON),
 6. prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
 8. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),
 9.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli,
 11. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 12.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracownika oraz kontrola ich aktualności.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. niezbędne
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 4. oświadczenia:
  1. kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  2. kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. kandydata o obywatelstwie polskim,
  4. kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na określonym stanowisku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
  5. Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

2)    dodatkowe:

 1. list motywacyjny - podpisany własnoręcznie,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. WARUNKI PRACY:

 1. Miejsce   pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzałkowie, ul. Ostrowska 8b, 62-420 Strzałkowo
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie.
 4. Praca administracyjno-biurowa, stanowisko urzędnicze w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych – Referent ds. kadr.
 5. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, komputer).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie, ul. Ostrowska 8b,62-420 Strzałkowo, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 08.10.2019 r. do godz. 9:45 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw kadr.”

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1)    w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzałkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%,

2)    przewidywany termin podjęcia pracy – październik 2019 r.,

3)    osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)    niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.przedszkolestrzalkowo.naszbip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 27 50 500. 

                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

          w Strzałkowie

           /-/ Piotr Gałan

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru

Utworzono dnia 09.10.2019, 15:15

Zał. nr 3 Klauzula

Utworzono dnia 27.09.2019, 12:29

Zał. nr 2 Oświadczenie

Utworzono dnia 27.09.2019, 12:28

Zał. nr 1 Kwestionariusz

Utworzono dnia 27.09.2019, 12:28

Informacje

Liczba wyświetleń: 256
Utworzono dnia: 27.09.2019

Historia publikacji

 • 09.10.2019 15:15, Administrator
  Dodanie załącznika: Informacja o wynikach naboru
 • 27.09.2019 12:52, Administrator
  Edycja strony: Oferty pracy
 • 27.09.2019 12:29, Administrator
  Dodanie załącznika: Zał. nr 3 Klauzula