Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie

Aleja Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 567213-N-2020 z dnia 2020-07-28 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie: Świadczenie usług cateringu w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, krajowy numer identyfikacyjny 26933400000000, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 , 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 750 207, , e-mail sekret-sp-strzalkowo@oswiata.org.pl, , faks 632 750 207. Adres strony internetowej (URL): http://www.przedszkolestrzalkowo.naszbip.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://www.przedszkolestrzalkowo.naszbip.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.przedszkolestrzalkowo.naszbip.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringu w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu – na potrzeby Szkoły podstawowej i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie – gorącego posiłku: obiadu, śniadania, podwieczorku. 2.1. Zamawiający szacuje, że dziennie należy dostarczyć: a) śniadań – 142 dla przedszkola (3 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 b) obiadów – 269, w tym 206 dla przedszkola i 43 dla szkoły podstawowej (3 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10) oraz 20 obiadów dla szkoły podstawowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8b c) podwieczorków – 67 dla przedszkola (3 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10. W roku szkolnym 2020/2021 należy dostarczyć około: 1) śniadań 26 270 ( tj.185 dni x 142 posiłki), 2) obiadów 49 765 (tj. 185 dni x 269 posiłków), 3) podwieczorków 12 395 (tj. 185 dni x 67 posiłków). Szacowana ilość posiłków ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków w podanej ilości. W przypadku, gdy dostawa obiadów, śniadań i podwieczorków będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych porcji obiadów, śniadań, podwieczorków danego dnia według zamówień uczniów. Liczba posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzałkowie. O liczbie śniadań, obiadów i podwieczorków na dany dzień Zamawiający będzie informował do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wykonanie usługi. Liczba śniadań, obiadów i podwieczorków może różnić się między sobą. Posiłki powinny być dostarczane do budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie (ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 oraz ul. Ostrowska 8b) w następujących godzinach: 8:30 – dostawa śniadania do 3 budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10, 11:00 – dostawa obiadu z podwieczorkiem do 3 budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10, 11:20 – dostawa obiadu do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki wydane dzieciom zgodnie z zapotrzebowaniem. 2.2. Wykonawca wysyłał będzie na adres email: sekret-sp-strzalkowo@oswiata.org.pl w pierwszy dzień tygodnia dekadowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw oraz wykazem alergenów – do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r. poz. 1252) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku zmianie ustawy o bezpieczeństwie i żywności (Dz. U. z 09.01.2015 poz. 35) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 01.08.2016 roku poz. 1154). Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Dzienny jadłospis powinien obejmować: a) śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, urozmaicone kanapki z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytnie, mieszane, wędliny, sery, jajka, pasty rybne i serowe, które będą podawane z warzywami oraz kanapki dostarczające energii z dżemem, miodem, konfiturą i serkami owocowymi. b) obiad: zupa (250ml) oraz drugie danie, w tym produkt węglowodanowy (200g), ziemniaki, kasza, ryż, makaron, bądź kluski śląskie, kopytka, produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba gotowa 80g), surówka, jarzyny gotowane lub owoc 100g. c) podwieczorek: kanapki z ciemnego pieczywa, jogurty, soki owocowe, desery mleczne, kisiele, galaretki, domowe wypieki dla dzieci, muffinki, ciasta z owocami, drożdżówki, owoce i warzywa. Kanapki lub ciasto własnego wyrobu; owoc sezonowy z deserem, jogurty naturalne (min. 150g) z owocem, racuchy z jabłkiem, knedle z owocami. 2.3. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla uczniów w wieku 3 – 15 lat. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: a) jadłospis powinien być urozmaicony; potrawy powinny być lekkostrawne przygotowane z surowców wysokiej jakości. b) obiad powinien dostarczać 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego, śniadanie – 30%, podwieczorek – 10% zgodnie z aktualnymi normami żywienia przy wyliczeniu średnioważonej normy dla danej grupy uczniów; c) porcja ryb co najmniej raz w tygodniu; d) w procesie przygotowania posiłku należy stosować sól o obniżonej zawartości sodu, sól nie może być stosowana po procesie przygotowania posiłku (do dosalania); e) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone, nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w tygodniu szkolnym (od poniedziałku do piątku); f) zioła lub przyprawy świeże lub suszone niezawierające sodu/soli – nie wolno stosować m.in. mieszanek przyprawowych z solą i glutaminianem sodu typu Warzywko czy Vegeta; g) zupy, sosy oraz potrawy sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników; h) warzywa surowe lub przetworzone, z wyłączeniem warzyw suszonych, przygotowane do bezpośredniego spożycia, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008; w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 g lub na 100 ml środka spożywczego lub o obniżonej zawartości sodu/soli, tj. obniżenie zawartości sodu lub wartości równoważnej dla soli wynosi co najmniej 25% w porównaniu z podobnym produktem, z wyłączeniem produktów poddanych naturalnej fermentacji mlekowej, takich jak: kwaszona kapusta oraz kwaszone ogórki; i) tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki; w przypadku smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonasyconych poniżej 40%); 2.4. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 2.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny i zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług np. kontroli wagi posiłków. 2.8. Transport posiłków powinien odbywać się środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. 2.9. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia stołówek w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt – 3 budynki przy ulicy Wyszyńskiego 10 oraz 1 miejsce przy ulicy Ostrowskiej 8b. 2.10. Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę w naczyniach jednorazowego użytku dla uczniów Szkoły Podstawowej, koszt zakupu naczyń i sztućców jednorazowego użytku pokrywa Wykonawca i wkalkulowany będzie w cenę obiadu oraz w termosach dla dzieci z Przedszkola. 2.11. Po stronie Zamawiającego leży zapewnienie naczyń wielokrotnego użytku dla dzieci z Przedszkola oraz mycie i wyparzanie naczyń. 2.12. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków uczniom korzystającym z usług stołówki szkolnej. 2.13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.z 2020, poz.797,875). 2.14. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we właściwych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których dostarczone będą posiłki zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. 2.15. W przypadku naruszenia przepisów dyrektor ma prawo, bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w umowie i bez odszkodowania rozwiązać umowę z Wykonawcą. II.5) Główny kod CPV: 55321000-6 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 55524000-9 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2020-09-02 lub zakończenia: 2021-06-25 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-09-02 2021-06-25 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ; Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ; Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 Działalność wykonawcy obejmująca społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 22 ustawy Pzp 20,00 Kwalifikacje szefa kuchni 20,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo. b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie jest Pan Sławomir Laskowski, Tel: 509 776 801, email: iod@selcom.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZSP-271/1/2019 prowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego, d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Dyrektor /-/Piotr Gałan

DOKUMENTY:

zamówienia publiczne

Utworzono dnia 28.07.2020

Ogłoszenie nr 567213-N-2020 z dnia 2020-07-28 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie: Świadczenie usług cateringu w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj dalej » na temat: zamówienia publiczne

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 25.08.2020, 10:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 25.08.2020, 10:19

zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Utworzono dnia 25.08.2020, 10:19

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 06.08.2020, 11:05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Utworzono dnia 28.07.2020, 12:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 02.08.2019, 13:13

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 30.07.2019, 13:32

SIWZ wraz z załącznikami

Utworzono dnia 22.07.2019, 11:41

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 22.07.2019, 11:34

Informacje

Liczba wyświetleń: 490
Utworzono dnia: 28.08.2017

Historia publikacji

  • 25.08.2020 10:20, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 25.08.2020 10:19, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 25.08.2020 10:19, Administrator
    Dodanie załącznika: zawiadomienie o odrzuceniu oferty